Diaconaat

Het woord ‘diaconie’ komt van het Griekse woord ‘διακονία’ (diakonia), dat ‘dienst’ betekent, het dienen van je naaste, van de mensen en van de wereld.

Ons uitgangspunt hierbij is wat Jezus ons zegt in Mattheüs 25 vanaf vers 31, namelijk dat wij degenen moeten dienen die hulp behoeven: hongerigen voeden, dorstigen te drinken geven, vreemdelingen gastvrij ontvangen, naakten kleden, zieken en gevangenen bezoeken. Zoals ook in de kerkorde staat, is dit de roeping van de hele gemeente. De taak van de diakenen is om de gemeente daartoe aan te sporen en daarin voor te gaan.

Als wijkdiaconie richten we ons daarbij in de eerste plaats op onze eigen wijkgemeente. De wijkdiaconie van de Hervormde wijkgemeente Centrum bestaat uit 9 diakenen en maakt onderdeel uit van de wijkkerkenraad.

Het diaconaat krijgt gestalte tijdens de zondagse eredienst in de vorm van het inzamelen van geld tijdens de collecte en het bedienen bij het Heilig Avondmaal. Daarnaast organiseren wij in maart, juni en oktober inzamelingsacties voor de Voedselbank en in het voorjaar en najaar diensten waarbij de zending centraal staat.

Buiten de erediensten zijn wij onder andere vertegenwoordigd in het College van Diakenen, het Diaconaal Platform Hoogeveen, de Commissie voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingsamenwerking (ZWO) op plaatselijk niveau, en op wijkniveau in het moderamen van de kerkenraad, de Hervormde Vrouwendienst (HVD) en de Jeugdraad.

Eind 2016 hebben de diaconie en de kerkenraad het Beleidsplan Diaconie 2017-2020 vastgesteld, waarin het diaconale beleid van de Hervormde wijkgemeente Centrum voor de komende jaren is uitgezet. Dit concentreert zich rondom de volgende speerpunten:

  • Gemeenteopbouw door diaconaat: jong en oud bij elkaar brengen en samen om te zien naar de naaste, zowel dichtbij als ver weg.
  • Contact met de buurt: meer contact maken met buurtbewoners rondom de Grote Kerk en behoeftigen wijzen op bijvoorbeeld hulp vanuit het Diaconaal Platform Hoogeveen.
  • Diaconaat zichtbaar in de eredienst: meer aandacht voor (bijzondere) collectes en zending.

 

Praktische of financiële hulp nodig?

Heeft u een diaconale hulpvraag of kent u iemand die mogelijk hulp kan gebruiken? U kunt hiervoor altijd bij één van de diakenen aankloppen. Afhankelijk van uw hulpvraag kunnen zij u doorverwijzen naar mensen of instanties die u verder kunnen helpen. U kunt contact opnemen met de wijkdiaconie via diaconie@grotekerk.net.

U kunt ook gebruikmaken van het Hulppalet, waarop overzichtelijk per hulpvraag instanties en hun contactgegevens zijn weergegeven.